contact

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Het Erasmus MC spant zich in de inhoud van de Erasmus MC-website op zorgvuldige wijze en naar beste weten samen te stellen. Desondanks kan het Erasmus MC op geen enkele wijze instaan noch enige garantie afgeven voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website. Aan de inhoud van de Erasmus MC-website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het Erasmus MC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de Erasmus MC-website.

Geen medisch advies

De Erasmus MC-site geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw huisarts of specialist. Dit geldt ook voor patiënten die onder behandeling zijn of reeds behandeld zijn in het Erasmus MC.

De informatie op deze site is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door de arts of de verpleegkundige aan de patiënt wordt verstrekt.

Websites van derden

Het feit dat websites van derden via links op de Erasmus MC-website kunnen worden geraadpleegd betekent niet dat deze websites worden aanbevolen of zijn goedgekeurd door het Erasmus MC. Het Erasmus MC is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de via de links te ontsluiten websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Auteursrechten

Alle auteursrechten op de inhoud van de Erasmus MC-website komen toe aan het Erasmus MC. Niets uit de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Erasmus MC.

Algemeen telefoonnummer

(010) 704 0 704

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam

Postadres

Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

 

Voor Rotterdam

Het Congresbureau is een onafhankelijk bureau dat kwalitatieve events en congressen organiseert. Omdat Het Congresbreau van oudsher onderdeel is van het Erasmus MC heeft zij expertise opgebouwd binnen medische en wetenschappelijke kennisevents.